Visit

Tham quan

  • Home
  • Visit / Tham quan
  • Home
  • Visit / Tham quan

The CO-REF Vietnam (Cold Chain & Refrigeration Exhibition) attracts a diverse range of visitors from various industries and professional backgrounds. The event is particularly relevant to individuals and organizations involved in sectors where temperature-controlled logistics, refrigeration, and cold chain management play a crucial role.

Triển lãm chuỗi cung ứng lạnh & ngành công nghiệp lạnh) thu hút mọi đối tượng khách tham quan đa dạng từ nhiều ngành công nghiệp và nền tảng chuyên môn khác nhau. Sự kiện này đặc biệt liên quan đến các cá nhân và tổ chức tham gia trong các ngành nghề mà chuỗi cung ứng lạnh điều khiển nhiệt độ, công nghiệp lạnh và quản lý chuỗi cung ứng lạnh đóng vai trò quan trọng.

The following are some of the key visitors who are likely to attend the exhibition:

Chân dung khách hàng tham quan sự kiện

Industry Professionals
Các chuyên gia ngành công nghiệp

Decision-makers, executives, and professionals from the cold chain, refrigeration, and logistics industries, seeking to stay updated on the latest trends and innovations.

Những người ra quyết định, các nhà điều hành và chuyên gia từ lĩnh vực chuỗi cung ứng lạnh, công nghiệp lạnh và logistics, mong muốn cập nhật thông tin về xu hướng và đổi mới mới nhất.

Supply Chain Managers
Chuyên gia chuỗi cung ứng lạnh

Professionals responsible for managing the supply chain and logistics operations, including transportation and storage of temperature-sensitive goods.

Người phụ trách quản lý hoạt động chuỗi cung ứng lạnh và logistics, bao gồm vận chuyển và lưu trữ hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ.

Food & Beverage Sector Representatives
Đại diện ngành thực phẩm và đồ uống

Individuals from the food and beverage industry, including manufacturers, distributors, and retailers, interested in advanced refrigeration and cold storage solutions.

Các doanh nghiệp từ ngành thực phẩm và đồ uống, bao gồm nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ, quan tâm đến các giải pháp lạnh và lưu trữ lạnh tiên tiến.

Pharmaceutical & Healthcare Representatives
Đại diện dược phẩm và chăm sóc sức khỏe

Personnel involved in pharmaceutical manufacturing, distribution, and healthcare facilities, who require efficient cold chain management for medical products.

: Các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, phân phối dược phẩm và các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cần việc vận chuyển kiểm soát nhiệt độ cho các sản phẩm y tế.

Retailers & Supermarket Operators
 Nhà bán lẻ và nhà điều hành siêu thị

Representatives from retail and supermarket chains seeking improved refrigeration technologies for their perishable goods.

Các doanh nghiệp bán lẻ tìm kiếm các giải pháp công nghệ lạnh cải tiến cho hàng hóa của họ.

Hospitality Industry
Ngành công nghiệp dịch vụ lưu trú

Professionals from hotels, restaurants, and catering services interested in modern refrigeration solutions for their businesses.

Các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ tiệc cưới quan tâm đến các giải pháp lạnh hiện đại cho doanh nghiệp của họ.

Consultants & Service Providers
Các nhà tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ:dịch vụ

Cold chain and refrigeration consultants, service providers, and experts offering their expertise and solutions to visitors.

Các nhà tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ và chuyên gia về chuỗi cung ứng lạnh và ngành công nghiệp lạnh cung cấp kiến thức và giải pháp của họ cho khách tham quan hoặc doanh nghiệp có nhu cầu.

International Delegates
Đại biểu quốc tế

Visitors from different countries who wish to explore the latest advancements in the global cold chain and refrigeration market.

Khách tham quan từ các quốc gia khác nhau có nhu cầu mong muốn khám phá các tiến bộ mới nhất trong thị trường chuỗi cung ứng lạnh và ngành công nghiệp lạnh toàn cầu.