Showcase Your Innovations and Lead the Future!

Showcase your innovations at our upcoming exhibition, where the spotlight will be on temperature control in cold storage and cold chain systems. This crucial aspect of supply chains is vital for many industries, ensuring product safety and preventing spoilage or waste. As companies strive to automate inventory movement—from receiving to picking, packing, and shipping—your solutions can play a key role in revolutionizing this field.

Don't miss this opportunity to connect with industry leaders and decision-makers eager for the latest advancements. Secure your booth today and be part of the future of cold storage technology!

What to expect at CO-REF Vietnam 2024

6,000+
Attendees

6,000+
Khách tham quan

01

30+
Speakers

30+
Diễn giả

03

100+
Service Providers

100+
Gian hàng triển lãm

04

Who Can Exhibit?
Danh sách các nhà triển lãm

Refrigeration Technology Manufacturers

Nhà sản xuất công nghệ lạnh

Companies that design, produce, and supply refrigeration systems, compressors, evaporators, condensers, and other related components.

Các công ty thiết kế, sản xuất và cung cấp hệ thống lạnh, máy nén, bình bay hơi, bình ngưng và các thành phần khác liên quan.

Cold Storage Facilities

Cơ sở lưu trữ lạnh

Providers of temperature-controlled warehousing and cold storage solutions for various industries, including food, pharmaceuticals, and chemicals.

Các nhà cung cấp dịch vụ kho lạnh kiểm soát nhiệt độ cho các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm thực phẩm, dược phẩm và hóa chất.

Transportation & Logistics
Companies

Công ty vận tải và logistics

Exhibitors offering specialized transportation services for perishable goods, including refrigerated trucks, trailers, and containers.

Các nhà trưng bày cung cấp các dịch vụ vận chuyển chuyên biệt cho hàng hóa dễ hư hỏng, bao gồm xe tải và container lạnh.

Temperature Monitoring & Control Solutions:

Giải pháp giám sát và kiểm soát nhiệt độ

Companies offering advanced temperature monitoring devices, data loggers, and real-time tracking systems.

Các công ty cung cấp các thiết bị giám sát nhiệt độ tiên tiến, bộ ghi dữ liệu và hệ thống theo dõi thời gian thực.

HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) Companies

Các công ty HVAC (Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí):

Businesses offering integrated HVAC and refrigeration systems for improved energy efficiency.

Các công ty cung cấp các thiết bị giám sát nhiệt độ tiên tiến, bộ ghi dữ liệu và hệ thống theo dõi thời gian thực.

Cold Chain Service Providers

Các nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh

Companies specializing in cold chain logistics, supply chain management, and temperature-controlled distribution.

Các công ty chuyên về logistics chuỗi cung ứng lạnh, quản lý chuỗi cung ứng và phân phối kiểm soát nhiệt độ.

Packaging Solutions Providers

Nhà cung cấp giải pháp đóng gó

Exhibitors offering specialized packaging solutions designed to maintain the temperature integrity of goods during transit and storage.

Các nhà trưng bày cung cấp các giải pháp đóng gói chuyên dụng được thiết kế để duy trì tính toàn vẹn nhiệt độ của hàng hóa trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

Software Technology Innovators

Các nhà đổi mới công nghệ phần mềm

Companies providing solutions to run cold storage and cold chain operations.

Các công ty cung cấp các giải pháp để quản lý hoạt động trong kho lạnh và chuỗi cung ứng lạnh.

Exhibiting at the Cold Chain & Refrigeration Exhibition provides companies with an excellent opportunity to showcase their products, services, and expertise to a targeted audience of industry professionals, potential customers, and key decision-makers. It also offers a platform for networking, collaboration, and business expansion in the rapidly growing cold chain and refrigeration sector.

Tham gia triển lãm về chuỗi cung ứng lạnh và ngành công nghiệp lạnh cung cấp cho các công ty cơ hội tuyệt vời để trưng bày sản phẩm, dịch vụ và chuyên môn của mình đến với các đối tác và khách hàng tiềm năng trên thị trường Bình Dương. Bên cạnh đó sự kiện cung cấp một nền tảng để giao lưu, hợp tác và mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực chuỗi cung ứng lạnh và ngành công nghiệp lạnh đang phát triển nhanh chóng.